Mountains

Bağımsız Denetim-KGK

Okunma Sayısı : 7.502

BAĞIMSIZ  DENETİM-

 Tıklayınız-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.02.2014-Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Eğitim
-Ertelenmiş vergi uygulaması-Azzem Özkan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI-(BDS)Karar veTebliğler-Yönetmelikler 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAĞIMSIZ DENETİM ÖZET BİLGİ
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, UFRS-uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
Bağımsız denetim kanunların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değildir. Aksine günümüzde işletmeler için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılırlık ancak bağımsız denetimle mümkün olabilmektedir
.
Bağımsız Denetimin İlkeleri
1)
Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir.
2) Makul güvence; bağımsız denetim, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyisağlayacak şekilde tasarlanır. Makul güvence, bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetim Teknikleri
Bağımsız denetçi, görüşüne esas olan sonuçlara ulaşabilmek ve yeterli bağımsız denetim kanıtı toplayabilmek için çeşitli bağımsız denetim tekniklerinden yararlanır.
1) Fiziki inceleme tekniği : Kalemlerin varlığını onaylamak için kullanılır. Örneğin; stokların mevcudiyeti, maaş alan personelin mevcudiyeti, işletme faaliyetleri.
2) Doğrulama tekniği : Doğrulama, sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme sürecidir. Denetlenen işletmenin alacakları, borçları ve banka mevduatları ile ilgili olarak doğrulama işlemine başvurulur.
3) Yeniden hesaplama tekniği : Yeniden hesaplama, belge ve kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini ifade eder.Yeniden hesaplama tekniği faiz tahakkukları gibi çeşitli tahakkuklar, belirli muhasebe kayıtlarının özetleri ve müşteri tarafından yapılan hesaplamaların denetimi için uygun bir yöntemdir.
4) Belge inceleme tekniği : Belge inceleme, kağıt ortamında, elektronik ortamda veya diğer ortamlarda tutulan, iç veya dış kaynaklı kayıt ve belgelerin incelenmesini ifade eder. Fatura, makbuz, sözleşme veya iptal edilen çekler gibi belgeler incelenirken belge inceleme tekniği uygun bir yöntemdir.
5) Bilgi toplama (soruşturma) tekniği : Bilgi toplama, işletme içinde veya işletme dışında, finansal veya finansal olmayan bilgilerin, bilgili kişilerden elde edilmesini ifade eder ve yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Diğer teknikler ile desteklenen soruşturma tekniği eğer sorular en doğru bilgiye sahip insana sorulursa çok daha fazla ikna edici denetim kanıtı sağlar.
6) Analitik inceleme tekniği : Analitik inceleme teknikleri, finansal ve finansal olmayan verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eder.Bu denetim işlemi karşılaştırmalar, oran analizleri, karşılıklı hesaplar arasında ilişki kurma gibi işlemlerden oluşur.

Bağımsız denetimin faydaları

Bağımsız denetimin, denetlenen firmaya, kamuya ve devlete yararları vardır.
 
-Yönetime doğru bilgi sağlar. 
 
-Yönetime mali tablolarla ilgili projeksiyon tutar, tahmin ve analiz yapmasında, sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur. 
 
-Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını hakkında fikir verir. 
 
-İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. 
 
-Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli kredilendirilmesinde yardımcı olur. 
 
-Bağımsız denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunabilir.
 
14.03.2014_Riskin Erken Saptanmasi Sistemi ve Komitesi Hakkinda Denetci Raporuna iliskin Esaslar