Mountains

Cazibe Merkezleri Programı uygulanması 23 ilde

Okunma Sayısı : 3.317

Cazibe Merkezleri Programı

DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI
1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker. 2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları. 3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları. 4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 5- Kütlü pamuk işleme yatırımları. 6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. 7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar. 8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK
1.Adıyaman 2.Ağrı 3.Ardahan 4.Batman 5.Bayburt 6.Bingöl 7.Bitlis 8.Diyarbakır 9.Elazığ 10.Erzincan 11.Erzurum 12.Gümüşhane 13.Hakkâri 14.Iğdır 15.Kars 16.Malatya 17.Mardin 18.Muş 19.Siirt 20.Şanlıurfa 21.Şırnak 22.Tunceli 23.Van
Ek-2:DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI

1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.
3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
5- Kütlü pamuk işleme yatırımları.
6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.
8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

 
Değerlendirmede öncelikli kriterleri

(1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilir:
a) Yüksek istihdam sağlaması.
b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
c) İhracat potansiyelinin olması.
ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.
e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

Verilen destekler;
1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.
2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (**); Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
3) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.
4) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli,
Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.
Faydalanıcıları;
-Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılan yatırımcıların makine ve teçhizat harcamaları,
-Bina Yapımı Desteğinden faydalanmayan yatırımcıların bina, makine ve teçhizat harcamaları,
-Yatırım’ devam eden veya yarım kalmış üretim tesislerinin makine ve teçhizat harcamaları,
-Bu destek, hâlihazırda faaliyette bulunan işletmelerin tevsii, idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları için de münferiden kullandırılabilir.
-Kullanılmış makine, teçhizat, donanım ve sair malzeme alımları için bu destek sağlanmaz.
5) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.
Faydalanıcıları;
– Yeni yatırımlar,
– Yatırım süreci devam eden yatırımlar,
– Faaliyetlerine devam edip işletme sermayesi ihtiyacı olanlar,
– Yarım kalmış ancak yatırımla yeniden ekonomiye kazandırılabilecek olanlar.

Desteklenen Sektör;
İmalat Sanayi (*)
Destek Kapsamındaki Yatırımlar;
-Yeni yatırım projeleri,
-Yarım kalmış projeler,
-İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,
-İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler.
Asgari Yatırım kriterleri;
-Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL
-Asgari İstihdam; 30 Kişi

Üretim Tesisi Taşıma Desteği:

Destek Unsurları ve Şartları

A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen, halen faaliyette bulunan üretim tesisleri
C- Asgari Yatırım kriterleri
;
– Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması,
-Asgari İstihdam; 200 Kişi
D- Verilen destekler;
1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır.
2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği;(**) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
3) Nakdi Taşınma Desteği; Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır.
4) Yatırım Teşvik Desteği; Teşvik desteği, yürürlükte bulunan -Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar- çerçevesinde;
a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;
– Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,
– 6 ncı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,
b) Program kapsamındaki illere taşımanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden, yararlandırılması şeklinde uygulanır.
5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği;Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;  Vade
a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli 
b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.
6) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli,
Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir


Kararın tamamı ve detaylar için