Mountains

Yatırıma hazine arazisi

Okunma Sayısı : 36.766
YATIRIMCIYA 49 YILLIĞINA KİRALIK HAZİNE ARAZİSİ FIRSATI

Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
Yatırımın türüne göre, OSB veya Endüstri Bölgesi İdaresinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmazın tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüş sorularak tespit eder. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden değerlendirilmesi mümkün olduğu tespit edilenler; bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı, kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı, bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır.
 
Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması,
Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin,
Eğitim, Tarım ve hayvancılık için bir,
Turizm yatırımı için iki,
Diğer yatırımlar için üç,
Katından az olmayan yatırımı taahhüt eden, Taşınmazın bulunduğu ilçe mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş  parsel  bulunmaması  veya  bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımları yapmak isteyen, Yatırım tutarının % 20’si kadar  net öz kaynağa  sahip olan, Taahhüt  edilen  yatırımın  toplam  tutarı on milyon TL’yi aşan  yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.
 
- Tescilli yerlerde bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir,
- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.