Mountains

Öncelikli Yatırımlar

Okunma Sayısı : 18.239

Öncelikli yatırım konuları:

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden
faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
a) Değişiklik(21/08/2020) Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik
yatırımlar.
c) Değişiklik(21/08/2020) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Değişiklik(30/11/2022) (28/07/2021 tarihinden itibaren
geçerlidir.) Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
f) Savunma Sanayii Değişiklik(28/02/2019) Müsteşarlığından Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
c) Değişiklik(21/08/2020) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Değişiklik(30/11/2022) (28/07/2021 tarihinden itibaren geçerlidir.) Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
f) Savunma Sanayii Değişiklik(28/02/2019) Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile Değişiklik(21/08/2020) hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
h) Değişiklik(28/02/2019) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor akşamları, aktarma organları/ akşamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP(ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az Değişiklik(21/08/2020) yüzde 15 oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar(doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz(LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayisınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar(US97 Kodu: 2423, 30, 32, 33, 353)
o) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsat sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
ö) Yenilenebilir enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamül üretimine yönelik entegre yatırımlar.
r) Lisanslı depoculuk yatırımları.
s) Nükleer enerji santrali yatırımları.
ş) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
Değişiklik(28/02/2019) t) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemini ihtiva eden) sera yatırımları.
Değişiklik(21/08/2020) ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
Değişiklik(28/02/2019) v) Asgari 5 Milyon tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
y) Ek-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
Değişiklik(21/08/2020) z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
Değişiklik(17/12/2020) (01/01/2020 tarihinden itibaren geçerlidir.) aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.
Değişiklik(17/12/2020) bb) AR-GE ve çevre yatırımları.
Değişiklik(29/06/2021) (cc)Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.
 

Notlar:
Kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, İlk okul, orta okul, lise eğitim yatırımları, dört+ dört+ dört Teşvik, teşvikler, teşvik, tesvik, tesvikler, teşvik kredisi, teşvikli iller, teşvikli sektörler, teşvik süre uzatımı, teşvik vize,okul teşvik, turizm, yatırımı, sanayi teşvikleri, sanayi teşvikleri,Madencilik yatırımı, sanayi teşvik, okul teşvik, mermer teşvik, kimya teşvik, arge teşvik, Ar-Ge Teşvik, Aydına teşvik, İzmire teşvik, Türkiye'de teşvikler.